Choice language:
Opisy prowadzonych szkoleń


Globalne perspektywy


Ten interdyscyplinarny kurs analizuje obecną i przyszłą sytuację globalną oraz siły które ją kształtują. Zaczynamy od spojrzenia na globalizację pod kątem technologicznych, politycznych, gospodarczych i społecznych sił kształtujących ten świat. Następnie patrzymy na rolę Ameryki po okresie Zimnej Wojny i po 11 września, oraz oceniamy jakie są strategiczne interesy USA. Większość czasu zostanie poświęcona na prezentacje studentów na temat aktualnych problemów światowych (np. różnice i konflikty między sunnitami a szyitami  w świecie arabskim, w Chinach polityka jednego dziecka), jak i szerszych tendencji (np. pojawiające się klasy średniej, zmiany klimatyczne).

Międzynarodowe środowisko biznesowe

Ten kurs przekazuje studentom wielość sytuacji, w której znjaduje się firma międzynarodowa  - różnice kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, środowiskowe i instytucjonalne. Kurs omawia tematy które pojawiły się zglobalizowanym świecie 21 wieku takie jak; kulturowe wyzwania międzynarodowego biznesu, konteksty polityczne, prawne, ekonomiczne i instytucjonalne; podstawowe teorie handlu międzynarodowego, rynki walutowe i kursy walut.

Międzynarodowe operacje biznesowe

  Ten Kurs przekazuje studentom ogrom zagadnień z jakimi spotykają się menedżerowie przy prowadzeniu międzynarodowej działalności gospodarczej. Zaczyna się od zwrócenia uwagi na kulturę biznesu międzynarodowego oraz zjawiska globalizacji. Następnie rozważa strategię działalności międzynarodowej, ocenę kraju i wyboru strategii, eksportu i importu, inwestycji bezpośrednich i strategii współpracy, organizacji międzynarodowego biznesu, marketingu międzynarodowego, globalnej produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw, jak róznież międzynarodową rachunkowość, finanse i problemy z zasobami ludzkimi.

Aspekty prawne bizensu międzynarodowego

Kurs daje przegląd ram prawa międzynarodowego, międzynarodowych organizacji i traktatów, jak również prawa handlowego oraz zasady rządzące w handlu międzynarodowym, wraz z omówieniem najważniejszych prawnych i politycznych zmian, które będą miały wpływ na biznes globalny w następnej dekadzie. W szczególności omawia charakter prawa międzynarodowego, rozstrzygania sporów, podstawy prawne umów, dokumentowanie sprzedaży, wysyłki, Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu), taryfy i regulacje w handlu światowym, przedstawiciele, dystrybutorzy i przepisy antykorupcyjne, ochrona własności intelektualnej licencji oraz kontrole zagranicznych inwestycji, biorstw i nacjonalizacji.

Strategia biznesu międzynarodowego

  Kurs stanowi kontynuację szkolenia "Międzynardowe operacje biznesowe", którego odbycie pozwala na skupieniu się na strategii globalnej jej formułowaniu i wdrażaniu. W coraz bardziej zglobalizowanym świecie, coraz więcej firm, musi brać pod uwagę startegię globalną; kurs ten ma na celu dostarczenie narzędzi i informacji kontekstowych, pozwalających zrozumieć, rozwijać i wprowadzać strategie biznesowe na arenie międzynarodowej.

Podstawowym celem kursu jest analiza parametrów strategicznych i międzynarodowych którym koncerny i firmy muszą stawić czoła. Kurs przekracza ramy akademickiego lub teoretycznego rozumienia międzynarodowej strategii biznesowej, dostarczając trzy najważniejsze typy kontekstu:

√ Przegląd środowisk biznesowych najważniejszych rynków międzynarodowych poprzez cotygodniowe studenckie prezentacje w PowerPoint, dotyczące konkretnego kraju lub regionu

√ Badanie przez uczniów pewnych kwestii ponadnarodowych (np. offshoring, starzenie się populacji, produkcja 3D), które wpływają na międzynarodowe strategie biznesowe w tym prezentacje w PowerPoint oraz omawianie (szczegółowe analizy) artykułów z The Economist, oraz innych artykułów naukowych dotyczących biznesu.

√  Dyskusja w oparciu o "rzeczywiste" przykłady w biznesie.

Przedsiębiorczość

Celem jaki chciałem osiągnąć przygotowując ten kurs było zapoznanie obcokrajowców w tym studentów, nie mających doczynienie z prowadzeniem biznesu w Stanach z tym, jak założyć firmę i jak eksportować do USA. Kurs składa się z dwóch oddzielnych jednostek:

√  Rozpoczynanie biznesu (Część 1)

√  Tworzenie międzynarodowego biznesu (Część 2)

Każda z części obejmuje serię 4-rech 60-70 minutowych wykładów (po angielsku) oraz pracy własnej studentów zakończonej przygotowaniem prezentacji w PowerPoincie.
Service map